นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประกาศฯ”) ได้ถูกกำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พรบ.คุ้มครองข้อมูลฯ”) และจัดทำโดย บริษัท วรูม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) โดยที่ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดใน พรบ.คุ้มครองข้อมูลฯ และมุ่งมั่นที่จะรวบรวม ใช้ เปิดเผย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประมวลผล” “กระบวนการประมวลผล” “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยและโปร่งใส ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้านี้โดยละเอียด เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประกาศฯ เป็นอย่างยิ่ง

1. การบังคับใช้ประกาศฯ
ประกาศฯ นี้ มีผลใช้บังคับกับท่านซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบัน และ/หรือลูกค้ามุ่งหวัง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน”)

ผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ เป็นองค์กรธุรกิจอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่ละรายมีภาระหน้าที่ในการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบว่า:
• ท่านได้อ่านและเข้าใจประกาศฯ นี้ และตกลงให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ
• ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลตามคำร้องขอใด ๆ ของบริษัทฯ แต่การไม่ส่งมอบข้อมูลดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่ท่านได้
• ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนและถูกประมวลผลนอกประเทศไทย รวมถึงประเทศที่อาจไม่มีมาตราการการปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับประเทศไทยโดยวิธีการ ในลักษณะที่ระบุไว้ในประกาศฯ นี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศฯ
• การรับรองทั้งหมดของท่านเป็นความจริงและถูกต้อง ตามความรู้และความเชื่อโดยสุจริตของท่าน การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ท่านไม่มีสิทธิได้รับการบริการหรือซื้อสินค้าจากบริษัทฯ

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวม
บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หลายประเภท รวมถึง:
• ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล เช่น ชื่อ คำนำหน้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว
• วันเดือนปีเกิด
• ข้อมูลบัตรประชาชน
• สำเนาบัตรประชาชน
• ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่
• สำเนาใบอนุญาตขับขี่
• ข้อมูลหนังสือเดินทาง
• สำเนาหนังสือเดินทาง
• หมายเลขเครื่องรถจักรยานยนต์
• ประวัติการซื้อสินค้า หรือประวัติการใช้บริการ
• หลักฐานทางการเงินส่วนบุคคล
• แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
• ข้อมูลกล้องวงจรปิด และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับมาโดยทางอิเล็กทรอนิกส์

3. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ
โดยปกติ บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เช่นรถจักรยานยนต์ การให้บริการหลังการขายแก่ท่าน ผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ จากท่านโดยตรงในรูปแบบของเอกสารทางราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ สำเนาบัตรประชาชน
ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ หรือบริษัทโฆษณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
หากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทฯ เกี่ยวกับบุคคลอื่น ท่านยืนยันว่าบุคคลอื่นนั้นได้มอบหมายให้ท่านกระทำการแทนและท่านตกลงว่าท่านจะ:
• ให้ความยินยอมในนามของบุคคลอื่นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนั้น
• ยอมรับประกาศความเป็นส่วนตัวใดๆ ในนามของบุคคลอื่นนั้น
• ให้ความยินยอมในนามของบุคคลอื่น ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นไปยังต่างประเทศ และ
• ให้ความยินยอมในนามของบุคคลอื่นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ใดๆ ของบุคคลอื่นนั้น

การสังเกตการณ์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจมีการใช้กล้องวงจรปิดเพื่อคุ้มครองลูกค้า รวมถึง พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก และเพื่อป้องกันการลักทรัพย์ การโจรกรรม และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สถานที่และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยทั่วไป ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้จะถูกทำลายเป็นประจำและจะไม่มีการส่งต่อให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ จะมีข้อสงสัยว่าด้วยอาชญากรรม ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ตำรวจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล

4. เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โดยหลักแล้ว บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้รับความยินยอมและในบางกรณี บริษัทฯอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:
• เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของบริษัทฯ (“ภาระผูกพันตามสัญญา”)
• เพื่อให้บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและเพื่อโอกาสในการสังเกตการณ์อย่างเท่าเทียมกัน (“ภาระผูกพันทางกฎหมาย”)
• เพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (“ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย”) เมื่อผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านอยู่ภายใต้ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ
• เพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ (“ประโยชน์สาธารณะ”)

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ยกตัวอย่างวัตถุประสงค์และเหตุผลสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์หลักกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามการร้องขอของท่านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะด้านภาระผูกพันตามสัญญา
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการภาระผูกพันตามสัญญา
เพื่อดำเนินการ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯ นำเสนอให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะบุคคลและเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนมีประสบการณ์ที่สอดคล้องและเป็นส่วนตัวการเฉพาะตัวมากขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อตอบคำถามหรือตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใด ๆ ของท่านประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและสื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือเพิ่มบริการหรือการทำงานให้แก่รถจักรยานยนต์ของท่านความยินยอม
เพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้นและประเมินการส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ ในทุกแพลตฟอร์มและรูปแบบความยินยอม
เพื่อขอทราบความคิดเห็นและติดต่อท่านเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯความยินยอม
เพื่อส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการและข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ๆ และ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของบริษัทฯ ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอตามกฎหมายและเพื่อป้องกันอันตราย

ภาระผูกพันทางกฎหมาย

ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น การวิจัยการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุแนวโน้มการใช้งาน และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ การตลาดและประสบการณ์ของท่านความยินยอม
เพื่อการบริการลูกค้า ความปลอดภัย เพื่อตรวจจับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บและสำรองข้อมูลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เหตุผลดังกล่าวข้างต้นสำหรับการประมวลผลอาจทับซ้อนกันและอาจมีเหตุผลหลายประการที่บริษัทฯ จะนำมาปรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน หากบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ภาระผูกพันทางกฎหมาย ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ผลประโยชน์สาธารณะหรือการใช้สิทธิเฉพาะภายใต้กฎหมายแรงงาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวบางประการได้ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว ท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงเหตุแห่งการประมวลผล เช่นเดียวกับกรณีของการขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิตัดสินใจที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ การไม่ให้ความยินยอมของท่านนั้น จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน และเมื่อได้ให้ความยินยอมแล้ว ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านหากมีการถอนความยินยอม

5. การแบ่งปันข้อมูลของท่าน
บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลต่อไปนี้:
• กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
• บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ
• บริษัทประกันภัย และ
• บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของท่าน

นอกจากนี้บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

6. การโอนข้อมูลออกนอกประเทศไทย
โปรดทราบว่าบริษัทฯอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงจัดเก็บและประมวลผลในหลายสถานที่ ซึ่งบริษัทฯอาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในประกาศฯ นี้ ซึ่งระยะเวลาอย่างน้อยที่บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล คือตลอดระยะเวลาที่ท่านมีการใช้บริการของบริษัทฯ เมื่อท่านไม่ได้บริการของบริษัทฯ แล้วและบริษัทฯ ไม่มีเหตุตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป บริษัทฯ จะจัดเก็บและทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ

8. การปกป้องข้อมูลของท่าน
บริษัทฯ ตระหนักถึงข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องจากการสูญหายหรือการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ การทำลายข้อมูลและการใช้งานในทางที่ผิด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว บริษัทฯได้ใช้กระบวนการและมาตรการต่อไปนี้:
• บริษัทฯมีมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีเพียงพนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา ของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเพื่อบรรลุภารกิจและมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
• ผู้ให้บริการทุกรายที่ให้บริการแก่บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ให้บริการดังกล่าว มีหน้าที่ในการรักษาความลับและจะต้องปฏิบัติตามและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ และตามกฎหมาย
• ระบบเทคโนโลยสารสนเทศของบริษัทฯได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีการควบคุมและป้องกันสิทธิการเข้าถึงในแบ่งเป็นหลายระดับโดยการกำหนดรหัสผ่าน
• บริษัทฯ มีมาตรการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก พร้อมกับให้บุคคลภายนอกยอมรับข้อกำหนดการรักษาข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการดำเนินการอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับพรบ. คุ้มครองข้อมูลฯ ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตราการด้านองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

9. สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ภายใต้พรบ. คุ้มครองข้อมูลฯ ท่านมีสิทธิที่จะ:
• ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อตรวจสอบว่า บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
• ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้
• ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้
ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ไม่มีเหตุตามสมควรที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านได้ใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
• การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทฯ ได้ทำการประมวลผลโดยอาศัยหลักการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก (legitimate interest) และเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ซึ่งทำให้ท่านต้องการคัดค้านการประมวลผล
• ขอให้ระงับการรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือต้องการให้บริษัทฯ แจ้งเหตุผลในการประมวลผลข้อมูล
• ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก
• ขอเพิกถอนความยินยอม
ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมในการประมวลผลและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลเฉพาะเรื่องนั้นได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในบางกรณี บริษัทฯ อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลต่อไปตามที่สามารถกระทำได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

10. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นเรื่องสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บไว้เกี่ยวกับท่านนั้น จะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่ท่านยังคงมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในด้านต่างๆ

11. การร้องเรียน
หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“สคส.”) หากท่านเชื่อว่าบริษัทฯ ละเมิดสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของท่านไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ท่านสามารถร้องเรียนไปยัง สคส.ได้

12. วันที่มีผลบังคับใช้และการเปลี่ยนแปลงของประกาศความเป็นส่วนตัว
วันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อ บริษัทฯจะมีการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อบริษัทฯมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

13. การติดต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว
หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ทางอีเมลได้ที่ info@vroomthailand.com หรือ ทางไปรษณีย์ที่:
บริษัท วรูม จำกัด
2418-2420 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตบึงทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
ประเทศไทย